POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

https://www.ipw.com.pl/

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że:

 

I. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://www.ipw.com.pl/ jest Fundacja Instytut Prawa Wschodniego im. Gabriela Szerszeniewicza z siedzibą w Warszawie (03-142) Winorośli 10/82, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000635975; NIP: 5242808263; REGON: 365371765; adres poczty elektronicznej: instytut_prawa_wschodniego@ipw.com.pl, zwana dalej „Administratorem”.

 

II. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony https://www.ipw.com.pl/ w przypadku wypełnienia przez użytkownika formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.

 

III. Administrator przetwarza imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu Użytkownika. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

 

IV. Użytkownikowi przysługuje prawo:

- żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem;

- wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.

 

V. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

- w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem;

- rzetelnie i uczciwie; 

- w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

- w konkretnych celach;

- nie więcej i nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

- z dbałością o prawidłowość danych;

- z zapewnieniem odpowiedniego bezpieczeństwa zbieranych i przetwarzanych danych.

 

VI. Dane osobowe udostępnione poprzez formularze kontaktowe są przetwarzane przez okres niezbędny do  udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie. Dane są archiwizowane i przetwarzane dla celów ustalenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres 3 lat od dnia ich uzyskania.

 

VII. Dane osobowe Użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

VIII. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

IX. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji. W razie braku zgody na wykorzystywanie cookies przez Stronę, istnieje konieczność jej opuszczenia lub aktywowania odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej.