Statut Fundacji Instytut Prawa Wschodniego im. Gabriela Szerszeniewicza

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1


1. Jarosław Jerzy Turłukowski oraz Michał Patryk Sadłowski, zwani dalej Fundatorami ustanowili aktem notarialnym Rep. A. Nr 2126/2016 sporządzonym przed zastępcą notarialnym Kamilem Kosyrą, zastępcą notariusza Barbary Łukaszewicz, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Żurawiej 24 lok. 1 dnia 15.07. 2016 r. Fundację o nazwie: Instytut Prawa Wschodniego im. Gabriela Szerszeniewicza.

2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (Dz.U. nr 21, poz. 97) oraz postanowień niniejszego statutu.


 

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz obszar poza jej granicami.

4. Ministrem właściwym ze względu na cele działalności Fundacji jest minister właściwy do spraw gospodarki, nauki i szkolnictwa wyższego oraz polityki zagranicznej.

5. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. W tłumaczeniach na języki obce nazwa Instytutu brzmi: Институт Восточного Права имени Габриеля Шершеневича, Інститут Східного Права імені Габріеля Шершеневича, The Gabriel Shershenievich Institute of Eastern Law.


 

Rozdział II

Władze Fundacji

§ 3

1. Organami Fundacji są:

a) Zarząd Fundacji;

b) Rada Fundacji.

2. Rada Fundacji jest organem nadzoru i kontroli, natomiast Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym.

3. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

4. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów,

b) uchwalanie regulaminów dot. pracy Zarządu,

c) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,

d) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,

e) wybór Prezesa Zarządu,

f) decyzja o podjęciu likwidacji Fundacji.

5. Zarząd wybiera spośród swojego grona Prezesa większością głosów w głosowaniu tajnym. Kadencja Prezesa trwa dwa lata.

6. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są jednomyślnym oświadczeniem woli Fundatorów. Prezes pierwszej kadencji istnienia fundacji powoływany jest tą samą drogą.

7. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

8. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu albo Prezes Zarządu albo jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą Zarządu.

9. Jednomyślną uchwałą Fundatorzy ustanowić mogą Radę Fundacji. Skład Rady Fundacji powołują Fundatorzy jednomyślną uchwałą.


 

§ 4


1. Rada Fundacji pełni funkcje doradcze oraz kontrolne.

2. Rada Fundacji w każdym czasie może przedkładać Zarządowi swoje propozycje co do realizacji celów statutowych.

3. W skład Rady Fundacji wchodzi od jednej do 10 osób powołanych przez Fundatorów. Członkowie Zarządu nie mogą zostać członkami Rady.

4. Kadencja członka Rady Fundacji trwa 2 lata.


 

Rozdział III

Cele i zasady działania

§ 5


1. Cele statutowe:

a) upowszechnianie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień prawno-ustrojowych oraz ekonomicznych państw byłego obszaru radzieckiego;

b) wspieranie polskiej przedsiębiorczości w zakresie możliwości wymiany handlowej, inwestycji oraz współpracy biznesowej w państwach byłego obszaru radzieckiego;

c) popularyzowanie i wspieranie kontaktów biznesowych Rzeczypospolitej z państwami obszaru byłego ZSRR;

d) przegląd i analiza zmian legislacyjnych w państwach byłego ZSRR;

e) promocja Rzeczypospolitej za granicą;

f) organizacja i wspieranie międzynarodowych wymian akademickich;

g) uczestnictwo w pracach i projektach naukowo-dydaktycznych przeprowadzanych w polskich instytucjach naukowo-oświatowych oraz zagranicznych;

h) wspieranie polskich instytucji publicznych w przedsięwzięciach związanych z kontaktami z władzami oraz przedsiębiorcami z państw obszaru byłego ZSRR;

i) pomoc organom państwowym, w tym sądom Rzeczypospolitej Polskiej, w procedurze ustalenia treści prawa obcego lub obcej praktyki sądowej albo istnienia wzajemności.


 

§ 6

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) działalność wydawniczą, w szczególności wydawanie periodyku naukowego dotyczącego prawa porównawczego pt. „Przegląd Prawa Wschodniego”;

b) wydawanie i publikacje analiz, ekspertyz, opinii oraz raportów;

c) organizację debat, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów;

d) wystąpienia publiczne ekspertów Fundacji;

e) współpracę z polskimi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych w dziedzinach nauk prawnych i ekonomicznych;

f) współpracę z zagranicznymi przedstawicielstwami dyplomatycznymi w Rzeczypospolitej oraz z polskimi przedstawicielstwami za granicą;

g) współpracę z analogicznymi organizacjami oraz organami administracji publicznej z państw byłego obszaru radzieckiego;

h) uczestnictwo w debacie publicznej;

i) realizację zamówień publicznych, kontraktów z instytucjami publicznymi.


 


 

Rozdział IV

Dochody i majątek Fundacji

§ 7

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, przyznany Fundacji przez Fundatorów w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji w kwocie 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych). Wszyscy Fundatorzy są zobowiązani do wniesienia tego funduszu w formie wkładów pieniężnych w częściach równych.

2. Dochody Fundacji, wchodzące także do majątku Fundacji, pochodzą z:

a) darowizn, spadków, zapisów;

b) dotacji i subwencji od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych;

c) środków finansowych pozyskanych w celu realizacji poszczególnych projektów Fundacji, jako wsparcie udzielone przez instytucje dokonujące rozdziału środków publicznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

d) dywidend i zysków z akcji oraz udziałów w kapitałowych spółkach handlowych;

e) odsetek bankowych;

f) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości;

g) świadczeń Fundatorów;

h) dochodów z działalności gospodarczej, jeśli decyzję o jej podjęciu podejmie Zarząd.

3. Składnikami majątkowymi Fundacji mogą być: pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane Fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości.


 

§ 8

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej przez Fundację podejmuje Zarząd.


 

Rozdział V

Odpowiedzialność Fundacji za zobowiązania

§ 9

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 10

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi

nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

2. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.


 

§ 11


1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji i przeprowadza postępowanie likwidacyjne.

2. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.